Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej  zawiadamia o wynikach postępowania. Informacja dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia.

 

Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w przedmiotowym postępowaniu zawiadamia o:

 

1.      Wyborze najkorzystniejszej oferty

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:  

 

Global Systems Marcin Balcerzak

ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin

 

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, która uzyskała najwyższa ilość punktów oraz spełniła warunki SIWZ.

 

2.      Terminie zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp. Termin wyznaczony przez zamawiającego to 16.08.2017 godz. 12.00.

 

 

Stary Brześć, 11.08.2017 r.